PRIVACYVERKLARING

Privacy Verklaring Bijl Opleiding En Advies

Bijl Opleiding en Advies respecteert de privacy van een ieder die deelneemt aan de door haar aangeboden trainingen, opleidingen en examens, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde en niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1: Wettelijke bepalingen
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: “De beheerder”): Bijl
Opleiding en Advies, gevestigd: Meidoornstraat 10, 1115BE te Duivendrecht, KVK nummer 34305155.

Artikel 2: De verwerking van de persoonsgegevens

 1. De persoonsgegevens van deelnemers aan onze trainingen, opleidingen en examens worden verzameld door Bijl Opleiding en Advies. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische genetische, psychische, economische culturele of sociale entiteit.
 2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
  1. Naam
  2. Adresgegevens
  3. E-mail adres(sen) en of telefoonnummers.
  4. Geboortedatum
  5. Resultaten van de examens

Artikel 3: Doel van de verwerking
We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

 1. Een betere dienstverlening naar u toe
 2. Onze deelnemersadministratie
 3. De aanmelding bij een Ecabo erkend examenbureau

Artikel 4: Registratie van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

Artikel 5: Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via jaap@bijladvies.eu.
 2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6: Wettelijke verplichtingen
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van de autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de privacy wetgeving vallen.

Artikel 7: Commerciële aanbiedingen

 1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen op eigen verzoek of wanneer u daar toestemming
  voor hebt gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een E-mail naar
  het volgende adres: jaap@bijladvies.eu.
 2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor
  commerciële doeleinden.

Artikel 8: Bewaartermijn
De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9: Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing.

Artikel 10: Contact
Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Jaap Bijl,
jaap@bijladvies.eu..

Deze privacy verklaring is van toepassing vanaf 29 april 2019 tot nader order. Wijzigingen op deze privacyverklaring zullen bekend gemaakt worden via onze website.